Krajowa Rada Notarialna

Kontakt email, www
Dzika 19 lok. 23 zobacz inne firmy z Dzika
00-172 Warszawa , woj. Mazowieckie

Spółki

Kancelarie notarialne

Specjalizacje:

  • Spółki
  • Kancelarie notarialne

O nas

Firma Działalność gospodarcza na terytorium Polski może być
prowadzona w rozmaitych formach: od najprostszej, polegającej na
zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez wójta, burmistrza czy prezydenta gminy lub
dzielnicy, przez spółkę cywilną , osobowe
spółki handlowe , aż po spółki
kapitałowe
, to jest spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. Forma aktu notarialnego jest
obligatoryjna dla zawiązywania spółek kapitałowych oraz niektórych
spółek osobowych, takich jak spółka komandytowa i
komandytowo-akcyjna (statut). Należy zauważyć, iż dwie ostatnio
wymienione formy prowadzenia działalności gospodarczej uzyskują z
różnych względów coraz większą popularność. Z tych względów
najczęstszy kontakt z notariuszem mają osoby będące wspólnikami
spółek kapitałowych oraz spółek komandytowych i
komandytowo-akcyjnych, jak również członkami ich organów. Jednakże
w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu wspólnika zawierającego z innym
podmiotem umowę spółki cywilnej, albo zawiązującego osobową spółkę
handlową (która co do zasady dla powstania nie wymaga formy aktu
notarialnego - tj. jawną lub partnerską) jest nieruchomość lub
prawo użytkowania wieczystego, zarówno sama umowa takiej spółki,
jak i umowa przeniesienie przedmiotu wkładu niepieniężnego w
postaci nieruchomości lub użytkowania wieczystego, zawierana przez
wspólnika wnoszącego ten wkład ze wspólnikami spółki cywilnej, lub
z osobową spółką handlową - wymagają dla swej ważności formy aktu
notarialnego. W każdym czasie, na żądanie stron każda czynność
prawna, o ile nie jest sprzeczna z prawem - może zostać
udokumentowana w formie aktu notarialnego, która to forma - jako
najwyższa forma czynności prawnej - niejako zawiera w sobie
(konsumuje) wszystkie wymogi innych form czynności prawnych
(pisemnej, pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
poświadczenia daty pewnej, itd.). Należy pamiętać o tym, iż dla
związania spółki kapitałowej oraz spółek komandytowych i
komandytowo-akcyjnych, jak również zawarcia umowy spółki cywilnej
albo zawiązania osobowej spółki handlowej, w sytuacji gdy wymagany
jest akt notarialny, strony tej umowy nie muszą opracowywać
szczegółowego projektu aktu notarialnego, który w ramach
pobieranego wynagrodzenia przygotuje notariusz. Powinny jedynie
uzgodnić obligatoryjne postanowienia umowy (statutu), których brak
powoduje nieważność umowy oraz takie elementy umowy (statutu),
których niezamieszczenie w akcie notarialnym powoduje niemożliwość
wykorzystania danej instytucji w przyszłości (np. warunki umorzenia
udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością). Późniejsze
wprowadzenie tego typu elementów jest oczywiście możliwe. Ponadto
zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych do wszelkich
zgłoszeń spółek do zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców
należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie
wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji spółki, a tam
gdzie powołany jest zarząd - wzory podpisów członków zarządu